Usługi serwisowe

SERWIS

Celem usługi serwisowej jest: 

 • Przywrócenie prawidłowego działania urządzenia, grupy urządzeń lub fragmentu instalacji w stosunku do których zaobserwowano pewne nieprawidłowości w działaniu, odstępstwa od normy, lub całkowite zaprzestanie działania. 
 • Skrócenie do minimum czasu awarii i wynikającego z niej przestoju/ braku ciągłości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 
 • Ograniczenie negatywnego wpływu usterki na pozostałe elementy systemu. 

Najczęściej realizowane usługi serwisowe to: 

 • Przegranie aplikacji ze starych paneli (ESA) na nowe. 
 • Serwis sterownika – reset, wymiana firmware'u, testy. 

Usługa serwisowa świadczona jest w stosunku do produktów (urządzeń i systemów) znajdujących się w ofercie SABUR, zakupionych w SABUR i nie tylko. 

 • Pierwszym etapem usługi jest obserwacja  i diagnoza, czyli określenie powodu nieprawidłowego funkcjonowania lub braku działania i wskazanie możliwych sposobów przywrócenia tej sprawności.  
 • Drugim – ostatnim – etapem jest faktyczna próba naprawy, lub wymiana (jeśli podlegający wymianie element jest akurat dostępny). 

Decyzja o naprawie lub wymianie jest decyzją klienta. W przypadku jej braku usługa kończy się na etapie diagnozy.


Usługa serwisowa może być świadczona: 

 • Bezpośrednio na obiekcie, 
 • Zdalnie.
 • oddziale SABUR. 
 • Wymiana części w panelach ESA (np. ekran, klawiatura).

Usługa świadczona na obiekcie nie wiąże się z koniecznością odłączenia urządzenia i demontażu części instalacji.  Diagnoza urządzenia jako elementu większego układu, jest szersza niżeli obserwacja zdemontowanego fragmentu bez połączenia z całością. W wielu przypadkach jest to jedyny sposób na określenie powodu usterki/awarii i jej wyeliminowanie. Zalecany wówczas, gdy objawy nieprawidłowości są niejednoznaczne i nie ma pewności, który z elementów jest za nie odpowiedzialny. 

Alternatywą dla tradycyjnej obsługi – lokalnej – jest wersja zdalna. Charakteryzuje się większą dostępnością i krótszym czasem reakcji. Jest też bardziej korzystna pod względem finansowym. Sama usługa jest tańsza, a jej szybka realizacja minimalizuje ryzyko wystąpienia dodatkowych kosztów, wynikających np. z przestoju, czy awarii. Zdalna wersja umożliwia przeprowadzenie zmian w warstwie programistycznej, nie pozwala jednak na naprawę samego urządzenia. 

Ostatnia forma serwisu – w oddziale SABUR– stosowana jest w sytuacjach, w których jesteśmy w stanie wskazać konkretne urządzenie odpowiadające za nieprawidłowe funkcjonowanie układu a jego demontaż nie powoduje większej szkody lub można je łatwo zastąpić na czas naprawy. To jedynaobok wizyty na obiekcie i tańsza do niejopcja dająca możliwość fizycznej ingerencji w samo urządzenie. 

POZOSTAŁE USŁUGI