Usługi Sabur

Projekty

Cel usługi

Sprawowanie nadzoru nad realizowanym projektem, zgodnie z przyjętymi wytycznymi i z założeniem ukończenia go w wyznaczonym czasie. Role tę pełnić może sam inwestor/jego przedstawiciel lub osoba/firma przez niego wskazana, z reguły generalny wykonawca. Przekazanie roli zarządzającego zdejmuje z barków klienta nie tylko szereg niezbędnych do realizacji zadań ale i związaną z nimi odpowiedzialność. To często spotykana praktyka, zwłaszcza w sytuacjach, gdy:
po stronie klienta brak jest wymaganych do realizacji tego zadania wiedzy i doświadczenia,

projekt wymaga zaangażowania kilku stron, wykonawców, podwykonawców:

których w pierwszej kolejności trzeba wybrać z rynku i włączyć do projektu,
którym przydzielić należy zadania i ustalić harmonogram ich realizacji (pamiętając o wzajemnych zależnościach),
których pracę należy nadzorować.

Usługa prowadzenia projektu obejmuje:

Przygotowanie projektu (jeśli nie został wcześniej sporządzony, najczęściej nie osobiście a we współpracy z podwykonawcą).
Wytypowanie i zatrudnienie podwykonawców (jeśli projekt tego wymaga).
Opracowanie harmonogramu prac dla wszystkich wykonawców, określenie kluczowych terminów, etapów itp.
Przygotowanie wytycznych dla poszczególnych realizacji.
Utrzymywanie stałej komunikacji ze zleceniodawcą i wszystkimi wykonawcom/podwykonawcami.

Nadzorowanie realizowanych prac i czuwanie nad harmonogramem.

Zarządzanie projektem to zajęcie praco- i czasochłonne, wymagające dużego zaangażowania i niemałej wiedzy.

Realizowanie tego zadania przez osobę nie posiadającą tych kompetencji może się negatywnie odbić na całym projekcie, na jakości wykonania, czasie realizacji i w konsekwencji na poniesionych na ten cel kosztach. Zatrudnienie specjalisty, doświadczonego w prowadzeniu projektów i biegłego w zakresie, którego projekt dotyczy, zwiększa szansę na osiągnięcie założonego celu, w wyznaczonym budżecie i wskazanym terminie.

Tworzenie aplikacji

Celem usługi jest stworzenie aplikacji (np. sterującej lub monitorującej) na potrzeby klienta, posiadanej przez niego instalacji, według określonych przez niego wytycznych i w zgodzie z realizowanym procesem, którego aplikacja ma dotyczyć.

Podstawą stworzenia aplikacji jest szczegółowy wywiad, na podstawie którego powstają wytyczne do projektu. Uwzględnia on zarówno ilościowe, jak i jakościowe wymagania dotyczące aplikacji (np. ilość i rodzaj monitorowanych danych, interwał ich odczytywania, określenie ważności poszczególnych wartości, ilość i jakość generowanych raportów, rodzaj raportów, sposób ich prezentacji, metody dystrybucji, ilość i rodzaj alarmów, określenie sytuacji uruchamiania alarmu itp.) Wytyczne do projektu są podstawą przygotowania oferty. Wycena usługi podobnie jak cała usługa jest kwestią indywidualną.

Zautomatyzowanie procesów sterowania, czy monitoringu, poprzez zastosowanie aplikacji to coraz częściej spotykana praktyka. Realizowanie ich „ręcznie” jest coraz mniej opłacalne, zwłaszcza w przypadku bardziej rozbudowanych instalacji czy wysoce skomplikowanych procesów. Możliwość indywidualnego podejścia do tematu sprawia, że każdy z klientów otrzymuje dokładnie taki produkt, jakiego oczekiwał. To aplikacja dopasowuje się do funkcjonującego w przedsiębiorstwie procesu, nie odwrotnie.

Modyfikacja

Celem usługi modyfikacji jest wprowadzenie do posiadanej przez klienta wersji aplikacji określonych przez niego zmian. Modyfikacja aplikacji może być następstwem zmian, jakie zaszły w realizowanym procesie, którego aplikacja dotyczy. W takim przypadku jest ona bezwzględnie konieczna. Innym powodem może być chęć rozwijania aplikacji, wzbogacania jej o dodatkowe funkcje, istotne z punktu widzenia klienta, ale nie mające krytycznego znaczenia dla jej prawidłowego funkcjonowania.

Zakres usług obejmuje zmiany dotychczasowej aplikacji w sposób zgodny z wytycznymi klienta, bez utraty funkcjonalności i z zachowaniem pełnej zgodności z realizowanym procesem. Wprowadzone nowe funkcjonalności nie mogą negatywnie wpływać na dotychczasowy kształt aplikacji, realizowane przez nią funkcję, lub jakość jej pracy.

Prawidłowo przeprowadzona modyfikacja zwiększa wartość aplikacji dla klienta, pozwala realizować założone przez niego cele i osiągać wyznaczone korzyści.

Uruchomienie

Celem uruchomienia instalacji jest sprawdzenie prawidłowości działania aplikacji (nowo napisanej lub zmodernizowanej) i wyeliminowanie potencjalnych błędów (i wynikających z nich uszkodzeń) przed oddaniem jej do użytkowania.

Takie kontrolne uruchomienie umożliwia przetestowanie aplikacji na „żywym organizmie” jakim jest instalacja i ujawnienie nieprawidłowości wynikających np. z złego podpięcia we/wy. Prawidłowe działanie aplikacji w warunkach biurowych nie gwarantuje jej prawidłowego działania na obiekcie. Sprawdzenie jej w miejscu docelowego działania, w połączeniu z całą infrastruktura, której będzie częścią jest niezwykle istotne.

Na usługę uruchomienia instalacji składają się także wszelkie poprawki, których naniesienie jest konieczne dla prawidłowego jej funkcjonowania. Usługa uruchomienia kończy się w momencie, w którym aplikacja zaczyna działać prawidłowo.

Usługa może być realizowana stacjonarnie na obiekcie, lub w wersji zdalnej. Wersja zdalna obejmuje te same elementy i stwarza te same możliwości, jest jednak bardziej ekonomiczna od wersji klasycznej.

Szkolenie z obsługi

Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika lub grupy pracowników klienta do samodzielnej obsługi aplikacji i pracy z nią.

Prowadzone szkolenia realizowane są lokalnie na obiekcie, lub w wersji zdalnej. Program szkolenia układany jest indywidualnie dla konkretnej aplikacji z naciskiem na te elementy, które z punktu widzenia klienta są najbardziej istotne.

Szkolenie z obsługi aplikacji to niezbędny element całego procesu.

Efektywność pracy instalacji zależy nie tylko od samej aplikacji, ale i od osób za nią odpowiedzialnych. Automatyczne sterowanie, czy monitoring wymaga niewielkiej ingerencji człowieka, ale w dłuższej perspektywie nie może funkcjonować bez jego całkowitego udziału. Wraz z wiedzą i doświadczeniem pracowników na temat aplikacji rośnie poziom wykorzystania jej możliwości. Nieświadomy tego potencjału użytkownik nie wykorzysta go w pełni.

Upgrade

Celem usługi jest zapewnienie stabilności i poprawności pracy aplikacji (i związanej z nią instalacji) i bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych. W wyniku upgrade’u klient otrzymuje bardziej elastyczny i szybciej adaptujący zmiany system, wymagający jedynie standardowych działań. Dodatkowo zyskuje możliwość korzystania z nowych funkcjonalności, niedostępnych w starszych wersjach.

Zakres usługi obejmuje wszystkie działania, jakie są niezbędne do przygotowania aplikacji w nowej wersji, z zachowaniem funkcjonalności realizowanych w wersji aktualnie posiadanej i zgodnie z realizowanym procesem.

Rezygnacja z aktualizacji i pozostawanie przy starszych wersjach oprogramowania może być źródłem kłopotów i ograniczeń wynikających z niekompatybilności użytkowanej wersji aplikacji z wersją innych systemów lub urządzeń z nią powiązanych. Aplikacja, która nie jest rozwijana, traci na aktualności i na bezpieczeństwie oraz, co istotne, również na możliwościach integracji i kompatybilności (zarówno sprzętowej jak i programowej).

Ponad to wspieranie użytkowania starszych, nie poddanych upgrade’owi wersji aplikacji, jest z operacyjnego punktu widzenia, coraz trudniejsze a często też droższe.

Szczegółowe warunki usługi upgarde’u są ustalane indywidualnie.

Nasze usługi

Oferujemy wsparcie w przekształcaniu informacji pochodzących z instalacji technicznych w decyzje biznesowe wysokiej klasy, usługi inżynierskie, profesjonalną obsługę kontraktów, bezpieczeństwo inwestycji, fachowy serwis i dużo więcej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję