Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej polityce wyjaśnimy jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Kim jesteśmy? 

Naszym klientom dostarczamy najbardziej innowacyjne i niezawodne urządzenia oraz oprogramowanie dla automatyki dostępne na rynku europejskim. Dzięki swej innowacyjności i niezawodności ułatwiają one osiąganie lepszych wskaźników ekonomicznych, powodują obniżenie kosztów eksploatacji instalacji oraz przyczyniają się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa. Naszą specjalnością są systemy automatyki o otwartej architekturze i szeroko wykorzystujące technologie internetowe już na poziomie sterowników.

Przetwarzamy dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy punkt kontaktowy dla osób zainteresowanych. Możesz skontaktować się z Nami pisząc na adres twoje.dane@sabur.com.pl

Jakie dane o Tobie zbieramy i jak długo je przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z relacją biznesową z firmą, w której pracujesz lub jesteś jej współpracownikiem. W szczególności dotyczy to wydarzeń przez nas organizowanych. Cześć danych jesteśmy w stanie wywnioskować także względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą, jak również na podstawie informacji, które otrzymujemy od podmiotów trzecich.

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
Możesz ograniczyć przetwarzanie tych informacji. Jedyne co musisz zrobić to zapoznać się z naszą Polityką plików cookie i postępować zgodnie z informacjami w nie zwartymi.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu itp. Dane te będą przetwarzane w celu komunikacji biznesowej. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, chęć nawiązania współpracy (działania zmierzające do zawarcia umowy), jak również nasze usprawiedliwione interesy (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, sporządzenie i wysłanie oferty naszych produktów i usług).

Dane zbierane w związku ze współpracą biznesową

Kiedy wchodzisz z nami w relację biznesową, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko, Twoje dane kontaktowe, takie jak adres Twojej firmy, numery telefonów i adresy email, Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, webinaria itp., dane dotyczące naszej komunikacji z Tobą; Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

W jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
– zarządzanie naszymi relacjami,
– komunikacja,
– przesyłanie naszych newsletterów o naszych produktach, usługach lub promocjach, przesyłanie informacji handlowych, za Twoją zgodą,
– realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a,
– do wykonania umowy, bez względu na jej postać czy formę, lub działań podjętych przed zawarciem umowy, kiedy zamawiasz nasz produkt lub usługę,
– zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych sądom i organom,
– w celach statystycznych, gdyż używamy zautomatyzowanych narzędzi by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących nasze usługi i produkty. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

Usługi newsletter

Nasze usługi newsletter z założenia są skierowane do klientów biznesowych (firm i innych instytucji). Większość z nich zawiera informacje handlowe. Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem biznesowym, kontrahentem (dostawcą, odbiorcą) lub innym partnerem wiedz, że możemy kierować do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach bez względu na wyrażoną zgodę, na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Adresy służbowe czy firmowe traktujemy jako należące do firmy, którą reprezentujesz. Szanując wspólne relacje biznesowe zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku osób fizycznych. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z usługi newsletter a Twoje dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów lub w ramach procesów towarzyszących zawarciu lub wykonywaniu umów.

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:
– w oparciu o Twoją zgodę. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych informacji odnośnie czynności przetwarzania, na które wyraziłeś/aś zgodę lub poprzez skontaktowanie się z nami pod adres: twoje.dane@sabur.com.pl
– na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich. Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować np. cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat tych interesów, zobacz wymienione wyżej cele dla których przetwarzamy dane osobowe.
– na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji o Tobie w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać. W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych lub któremu udostępnimy Twoje dane osobowe będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach określonych przez prawo. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się  zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W Sabur Sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Sabur Sp. z o.o.  będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość, kierowcy i kurierzy itp.).
Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Sabur Sp. z o.o. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa, by spełnić orzeczenie sądu albo inny obowiązek prawny sądu lub organu).
Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

Jakie środki bezpieczeństwa chronią Twoje dane?

Zobowiązujemy się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby chronić dane przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi (w tym podatkowymi, księgowymi) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie prawa Tobie przysługują?

W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią informację pod adres: twoje.dane@sabur.com.pl. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek nierozwiązane wątpliwości masz prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób dbamy o politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i zastępuje naszą poprzednią politykę. Poddajemy niniejszą politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie nowej polityki na naszej stronie internetowej.